「kotobank」は、朝日新聞、朝日新聞出版、講談社、小学館などの辞書から、用語を一度に検索できる、調べ物に欠かせない用語解説サイトです。